Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Aankopen Vrij Werk

 

1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Klant: de rechtspersoon of natuurlijk persoon door wie het kunstwerk wordt gekocht welke is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

1.2 Kunstwerk: vrij werk zoals afgebeeld op het internet of is bezichtigd door de klant.

1.3 Kunstenaar: Susan Schoemaker, gevestigd te Amsterdam, Spaarndammerdijk 587,
ingeschreven in het handelsregister van KvK te Amsterdam onder nummer 50375288.

 

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, gesloten met of uitgebracht door Susan Schoemaker.

 

3 De overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen kunstenaar en klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Susan Schoemaker door de klant.
3.2 De klant heeft rekening gehouden bij het sluiten van de koopovereenkomst dat de kunstwerken zoals afgebeeld op het internet, kleine kleurverschillen en geringe maatverschillen kunnen hebben vergeleken met gekochte kunstwerk.

 

4 – Prijzen

Alle door de kunstenaar gehanteerde prijzen in het atelier en op de website www.susanschoemaker.nl

zijn in euro’s en zijn inclusief 6% BTW.

 

5 – Betaling

5.1 Betaling kan contant, waaronder begrepen pinbetalingen.

5.2 Betaling kan op basis van een factuur.

5.3 Indien een factuur wordt toegezonden is de betalingstermijn 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum. Door het enkele verstrijken van deze termijn is de klant in verzuim en is de klant vanaf de datum van het intreden van het verzuim wettelijke rente verschuldigd.

5.4 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is betaling in termijnen niet toegestaan.

5.5 Het kunstwerk is pas in eigendom overgedragen aan de klant zodra het totaal verschuldigde aankoopbedrag is betaald aan de kunstenaar.

 

Aansprakelijkheid na levering

De kunstenaar is niet aansprakelijk voor geleden schade veroorzaakt na overdracht en levering aan klant of aan iemand die door de klant is aangewezen voor levering, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de kunstenaar.

 

Risico en risico-overgang

Het risico van beschadiging, het tenietgaan en/of diefstal van het kunstwerk rust op de kunstenaar. Dit risico gaat over op de klant op het moment dat het kunstwerk is geleverd op het overeengekomen adres of op het moment dat kunstwerk is afgegeven aan de klantof iemand die door de klant is aangewezen voor levering van het kunstwerk.

 

Rechtsvorderingen

8.1 De klant kan er geen beroep meer op doen dat het kunstwerk niet voldoet aan hetgeen hij op grond de koopovereenkomst had mogen verwachten, als hij de kunstenaar daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven.

8.2 Tenzij anders overeengekomen, vervallen alle aanspraken en verweren jegens de kunstenaar door verloop van 30 (dertig) dagen na het moment van levering.

 

9 – Auteursrecht
9.1 De klant is gehouden de regelgeving bepaald in de Auteurswet. In de hoofdregel betekent dit dat er niets zonder toestemming van de kunstenaar verveelvoudigd of openbaar gemaakt mag worden.
9.2 Het kunstwerk wordt, niet gepersonifieerd , afgebeeld op de website www.susanschoemaker.nl

 

10 – Overmacht

10.1 In geval van overmacht heeft Susan Schoemaker het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De kunstenaar zal de klant direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden.

10.2 Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de kunstenaar kan worden gevergd.

10.3 Susan Schoemaker zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

 

11 Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden, alsmede op iedere daarmee verbonden overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.